Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến cặp chất cùng tồn tại trong một dung dịch. Cặp chất cùng tồn tại trong một dung dịch được phải là hai chất không phản ứng được với nhau. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này, mời các bạn theo dõi tài liệu sau đây nhé.

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số nội dung câu hỏi liên quan

  • Cho từ từ đến dư kim loại X vào dung dịch FeCl3
  • Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và
  • Trong tự nhiên canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước được gọi là
  • Kết tủa màu đen xuất hiện khi dẫn khí hiđro sunfua vào dung dịch

Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. KCl, NaOH.

B. H2SO4, NaOH.

C. H2SO4, KOH.

D. NaCl, AgNO3.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

2 chất không tác dụng được với nhau sẽ cùng tồn tại được trong một dung dịch

A. thỏa mãn

B. H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

C. BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ +2HCl

D. NaCl + AgNO3→ AgCl↓ + NaNO3

Đáp án A

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy gồm chất tác dụng được với dung dịch CuCl2 là

A. NaOH, K2SO4 và Zn

B. NaOH, AgNO3 và Zn

C. K2SO4, KOH và Fe

D. HCl, Zn và AgNO3

Câu 2. Cặp chất nào dưới đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch

A. NaCl và AgNO3

B. NaOH và CuCl2

C. H2SO4, CaCl2

D. KNO3 và NaCl

Câu 3. Cặp chất khi phản ứng không tạo ra chất kết tủa.

A. Na2CO3 và HCl

B. AgNO3 và BaCl2

C. BaCO3 và H2SO4

D. BaCO3 và HCl

Câu 4. Dãy các chất nào sau đây là muối axit?

A. Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, BaCO3.

B. Ba(HCO3)2, KHCO3, Ca(HCO3)2.

C. Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, BaCO3.

D. KHCO3, CaCO3, K2CO3

Câu 5. Cặp chất nào sau đây tồn tại trong một dung dịch (không xảy ra phản ứng với nhau)

A. NaOH, HCl

B. KOH, Na2SO4

C. Ca(OH)2, Na2SO4

D. KOH, H2SO4

Câu 6. Để nhận biết các dung dịch sau: H2SO4, NaOH, HCl, người ta dùng

A. quỳ tím và dung dịch BaCl2.

B. quỳ tím và dung dịch KOH.

C. phenolphtalein.

D. phenolphtalein và dung dịch NaCl.

Câu 7. Các cặp chất nào cùng tồn tại trong một dung dịch?

(1) CuSO4 và HCl

(2) H2SO4 và Na2SO3

(3) KOH và NaCl

(4) MgSO4 và BaCl2

A. (1; 2)

B. (3; 4)

C. (2; 4)

D. (1; 3)

Câu 8. Cặp chất nào sau đây không thể tồn tại trong một dung dịch?

A. NaOH, MgSO4

B. KCl, Na2SO4

C. CaCl2, NaNO3

D. ZnSO4, H2SO4

Câu 9. Để nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch CuCl2, FeCl3, MgCl2 ta dùng:

A. Quỳ tím

B. Dung dịch Ba(NO3)2

C. Dung dịch AgNO3

D. Dung dịch KOH

Câu 10. Dãy muối tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là

A. Na2CO3, Na2SO3, NaCl

B. CaCO3, Na2SO3, BaCl2

C. CaCO3, BaCl2, MgCl2

D. BaCl2, Na2CO3, Cu(NO3)2

Câu 11. Cặp chất tác dụng với nhau sẽ tạo ra khí lưu huỳnh đioxit là:

A. CaCO3 và HCl

B. Na2SO3 và H2SO4

C. CuCl2 và NaOH

D. Na2CO3 và HNO3

Câu 12. Chất nào dưới đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit?

A. Ozon.

B. Dẫn xuất flo của hidrocacbon.

C. Cacbon đioxit.

D. Lưu huỳnh đioxit.

Câu 13. Dung dịch tác dụng được với các dung dịch Fe(NO3)2, CuCl2 là:

A.dung dịch NaOH

B.dung dịch HCl

C.dung dịch AgNO3

D.dung dịch BaCl2

Câu 14. Cho Na2O vào dung dịch muối X, thu được kết tủa màu trắng. Muối X là chất nào sau đây?

A. NaCl.

B. FeCl3.

C. CuCl2.

D. MgCl2.

Câu 15. Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được tối đa bao nhiêu dung dịch trong các dung dịch sau: NaCl, NaHCO3, Na2CO3, NaHSO4, NaNO3, NaOH.

A. 3

B. 2

C. 4

D. 6

Câu 16. Ngâm một lá Zn vào dung dịch HCl thấy bọt khí thoát ra ít và chậm. Nếu nhỏ thêm vào vài giọt dung dịch X thì thấy bọt khí thoát ra rất nhiều và nhanh. Chất tan trong dung dịch X là

A. Na2SO4.

B. FeSO4.

C. NaOH.

D. MgSO4.

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các bạn tài liệu Hóa học 9: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?. Nội dung tài liệu chủ yếu giúp củng cố kiến thức, luyện tập thành thạo các dạng bài tập liên quan về chủ đề.

Ngoài tài liệu trên, các bạn còn có thể tham khảo các Trắc nghiệm Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Giải bài tập Hóa học 9 giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt.

Rate this post